โครงการ “เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร” 2561

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง จัดโครงการ "เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร" ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ การรู้และเคารพกฎจราจร เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เข้ารับการอบรม ไปให้ความรู้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่และการเคารพกฎจราจร โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 6