โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และเห็นความสำคัญของความปลอดภัย ทั้งของตนเองและคนรอบข้าง อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการใช้สัญญาณจราจรทั้งสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด แก่ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการ เป็นจราจรน้อยจิตอาสาที่เสียสละในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันที่ใช้การจราจรภายในเขตโรงเรียน