โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน นำโดยซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหนังสือเรียน ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านมาบโอน ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” โดยมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ บริษัทธนพรรณ 59 จำกัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้ประสานงานโครงการคือ นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นายยรรยง ทองประยูร เลขาธิการชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ พันเอกหญิงบัวบุษบา ยุคลอดิศัย ประชาสัมพันธ์ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่