กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม  2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 (IP)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ   เสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศในการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้