พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 เพื่อให้นักเรียนรุ่นที่ 13 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและต่อสถาบันการศึกษา ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร ผู้บริหาร คุณครู และรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์