กิจกรรมวันสงกรานต์

พิมพ์

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 ครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์พร้อมได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรพระหฤทัย และพิธีรดน้ำขอพรจากคณะครูผู้อาวุโส ในส่วนคุณครูได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรพระหฤทัยและรดน้ำขอพรจากคุณแม่สมพิศ กตัญญู  และ  ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลีและครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์