กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออกโดยผ่านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุนสนาน มีเจตคติที่ดี และมีแรงจูงใจที่มากขึ้นต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ