กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น