ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 
กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2566

 วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2566  วีดีทัศน์กิจกรรม ปีการศึกษา 2567
♦ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 66  
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 1 มิ.ย. 66
 
การแสดงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 66
 
บทสดุดีถว่ายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา 8 มิ.ย. 66  
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา 8 มิ.ย. 66  
รองผู้ว่า กทม. และผู้อำนวยการเขตดอนเมือง
  ยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบการแยกแยะขยะตามแหล่งกำเนิด 9 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6-9 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 6-9 มิ.ย. 66
 
การแสดง Born for smile world 6 มิ.ย. 66
 
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 16 มิ.ย. 66  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 66  
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 30 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือน้อย PTD 30 มิ.ย. 66
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ภัยออนไลน์และวัคซีนกระตุ้นคุณค่า
  และศักดิ์ศรี 5 ก.ค. 66
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ วัยใสกับการตระหนักในคุณค่าของตนเอง
  และการป้องกันภัยทางสังคม 6 ก.ค. 66
 
การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ชั้น ป.1 7 ก.ค. 66
 
การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  ชั้น ป.4 7 ก.ค. 66
 
One Day Camp Kids with STEM ชั้น ป.4-ป.6 15 ก.ค. 66
 
♦ 
 
♦ 
 
♦    
♦    
 
 
 
 

รายการอาหารกลางวันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

     

ข่าวสารฝ่ายอาคารสถานที่

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจ


เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน


วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2566

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565