ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พทด.

พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นายอธิป ใจธรรม (กอล์ฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 "Young Thai Science Ambassador" (YTSA 2017) ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์