นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ปี 2559

พิมพ์