งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "สืบสานคีตศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย" เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อีกทั้งให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทางด้านการแสดง เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และเพื่อหารายได้สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน