พระหฤทัยน้อมใจ...ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ชาวพระหฤทัยฯ ร่วมยินดี ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครับ ๗๐ ปี อีกทั้งแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่พสกนิกรชาวไทย
วีดีทัศน์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา