กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15-17  ธันวาคม 2560  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จ.นครนายก โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม