กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ปี 2559

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี  โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน  ฝึกอบรมความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน และอยู่ในสังคมมนุษย์ได้อย่างมีความสุข

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5