งานราตรีฟ้า-ขาว 2017 ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  ฝ่ายปฐมได้จัดงานราตรี ฟ้า-ขาว 2017 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานปณิธานคำพ่อสอน พรแผ่นดิน”  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อน้อมนำพระราชดำริ  มาสืบสานปณิธานที่พ่อได้สร้างไว้ให้แผ่นดินไทย  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน