กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง สิ่งที่ได้พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

ทัศนศึกษา ปฐมวัยปีที่ 1 วันที่ 11 กันยายน  2562 ณ Sea Life Bangkok Ocean World

ทัศนศึกษา ปฐมวัยปีที่ 2-3 วันที่ 12 กันยายน  2562 ณ Safari World Park

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 5 กันยายน  2562 ณ โรงละครสยามนิรมิต

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 4 กันยายน  2562 ณ โรงละครสยามนิรมิต

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กันยายน  2562 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์