“ พระหฤทัยรวมใจ เพื่อการศึกษาครั้งที่ 4 ”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดการแสดงกายกรรมซินเกียง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในวาระมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม  2557  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน  ซึงเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่ง  มาสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน

การแสดงกายกรรมซินเกียง รอบนักเรียน............................................................................................................

 

 

การแสดงกายกรรมซินเกียง รอบผู้ปกครอง.........................................................................................................