กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.3 ปี 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560   ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การฝึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เเละได้ฝึกทักษะชีวิตเเก่ตนเอง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scouts60-p3#sigFreeIdda74f8f9a6