กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2 ณ  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี อีกทั้งฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี