กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2560   ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scout60-p1#sigFreeIdccd1378760