การอบรม “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน”

พิมพ์

ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2557 ณ หาดหฤทัย  จ.เพชรบุรี  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดรุณี ขันโท วิทยากรผู้ให้การอบรมเรื่อง “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน” โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม / พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ  อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบและบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-obrom57#sigFreeIda246c1bab7