พัฒนาบุคลากร “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21”

พิมพ์


เมื่อวันที่  8 ตุลาคม  2558   ฝ่ายวิชาการได้จัดให้อบรมครูในหัวข้อ  “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการดำรงชีวิต