ประชุมผู้ปกครองประกาศผลการประเมินกลางภาคเรียนที่ 1/2557

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม พ.ศ. 2557   โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับประถม-มัธยม ณ อาคารมารีย์สวรรค์  โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู  ผู้จัดการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  อีกทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดที่ 10 ได้แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมทั้งแนะนำสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดที่ 11 และแนะนำ คณะกรรมการเครือข่ายของแต่ละห้องเรียน  เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถม-มัธยม