กิจกรรม “กลุ่ม 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ”

พิมพ์


เมื่อที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2559  กรรมการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา กลุ่มที่  18  ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มร่วมกันจัดงาน ”กลุ่ม  18  สัมพันธ์ ” ได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละคนและแต่ละด้าน  กิจกรรมทุกกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจกัน  ความสมัครสมานสามัคคี  ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-group18-59#sigFreeIde086e13712