กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด