กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อีกทั้งเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม  พร้อมกันนั้นเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรมวันพ่อระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-father60-pm#sigFreeId62114b1891

กิจกรรมวันพ่อระดับปฐมวัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-father60-pm#sigFreeId41a78c005b