กิจกรรมปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมปิดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองที่หลากหลายวิธี เพื่อให้เกิดผลการทดลองที่เป็นจริง อีกทั้งนักเรียนได้วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ