กิจกรรมวันครู 2558

พิมพ์


เมื่อที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558  ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันครู ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ๆ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมแสดงความยินดีให้แก่ครูดีทุกประเภท ประกอบด้วย ครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ครูทำงานนานครบ 25 ปี  ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะ ครูดีเด่นกลุม 18  ครูดีศรีพระหฤทัย และครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี