รับโล่สถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ได้เดินทางไปรับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาาร ชั้น p3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์