กิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 - วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการหนึ่งเดียวในพระหฤทัยฯ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ในหัวข้อ "ลูกพระหฤทัย ก้าวต่อไป สร้างตน เป็นคนดี สมศักดิ์ศรี P.T.D." เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับคุณครู เพื่อนกับเพื่อน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี