กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ ภายใต้ชื่องานว่า "สนุกกับกระบวนการวิทย์ จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์" เพื่อเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
และในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการได้นำนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ไปศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมืองทองธานี ซึ่งนักเรียนได้เข้าดูกิจกรรมตามบูธต่างๆ กันอย่างสนุกพร้อมได้รับความรู้ ในสิ่งที่ไม่มีในบทเรียน

สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดที่เมืองทองธานี