งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว ปฐมวัย 2018 ขึ้น ภายใต้ชื่อ สนุก สุขใจ Life Style Thailand เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กอนุบาลให้กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมศักยภาพและความสามารถของบุตรหลาน อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง