พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่

พิมพ์


เมื่อวันที่ 6, 8 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "พ.ท.ด. รักโลก ด้วยขีวีวิถีใหม่" (PTD. Love the World with New Normal) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต