ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 
กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมรักษาดินแดน ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยหน่ายบัญชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นในสังกัดกองทัพบก เดิมใช้ชื่อว่า กรมการรักษาดินแดน (ร.ด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีภารกิจหลักคือ เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ อันได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 ชาย พันปกครอง 22 ยอด 43 นาย ผลัดที่ 26 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 หญิง พันปกครอง 61 ยอด 5 นาย ผลัดที่ 1 วันที่ 10-12 มกราคม 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 ชาย พันปกครอง 33 ยอด 44 นาย ผลัดที่ 35 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หญิง พันปกครอง 61 ยอด 3 นาย ผลัดที่ 2 วันที่ 20-22 มกราคม 2563

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565