ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 
กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

บทเรียนคอมพิวเตอร์


บทเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยครูเฉลิมชัย มหิรัญ
บงานชั้น ป.4 (1/2560) 1   2
บงานชั้น ม.2 (1/2560) 1   2
ข้อมูลและเทคโนโลยี 
ข้อสอบพื้นฐาน ป.4 
แบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน ป.4 
การสร้าง Folder ป.4
ทบทวน โปรแกรม Access ม.2
การสร้าง Form ในโปรแกรม Access ม.2
ความหมายของ Relationship ม.2
บทเรียน ประวัติคอมพิวเตอร์ ม.5
เรียนรู้ และเข้าใจ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ม.5
10 ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของ CPU
หลักการทำงานของ Hard Disk
หลักการทำงานของ Power Supply
หลักการทำงานของหน่วยแสดงผล 
 หลักการทำงานของหน่วยแสดงภาพ
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คอมพิวเตอร์ หลัก)                      ตัวอย่างใบงาน Hardware
                     ใบงาน Hardware
 
                        ใบงาน CPU
ใบงานจัดสเป็คคอมพิวเตอร์ 
หลักการทำงานและเทคโนโลยี
ของแผงวงจรหลัก

การลง windows 10 ม.5
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
 การทำงานของคอมพิวเตอร์
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ 
 ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว ม.3 
สรุปเนื้อหา Adobe Dreamweaver CS5 ม.3 
ทบทวนคำสั่ง classic Tween ม.3 
 คู่มือการใช้คำสั่ง Classic Motion Guide ม.3
 คู่มือการสร้าง E-card ม.3
 สรุปเนื้อหา Adobe Flash CS5 ม.3
 คู่มือการสร้างแบบทดสอบ Flash ม.3
การสร้างสมุดภาพระบายสี ภาค 1 ม.3 
 การสร้างสมุดภาพระบายสี ภาค 2 ม.3
 แบบทดสอบ Adobe Flash ม.3
M3-1              M3-2
แบบทดสอบ Adobe Illustrator ม.6 
M6-1              M6-2 
 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565