กิจกรรมสัมมนาครูใหม่

พิมพ์

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556  คุณครูที่เข้าทำงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2556 รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณครูที่เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร และเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ