กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ปี ให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังสำคัญของสังคมและสร้างสันติสุขของโลก ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์