กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดให้นักเรียนเข้าเลือกตั้งที่บริเวณอุทยานแห่งปัญญา, อาคารมารีย์สวรรค์, ลานคุณพ่อปีโอ ซึ่งการเลือกตั้งได้ดำเนินการไปด้วยดี และในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือก ได้มารับเข็มและปลอกแขนจากผู้บริหาร เพื่อรับหน้าที่ในการทำงาน