กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมืองได้จัดกิจกรรม “ลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และความบันเทิง โดยคณะกรรมการนักเรียนสภาและแกนนำหมอสะอาดของโรงเรียน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565