กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

พิมพ์


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์