กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรม พิธีขอพรพระเจ้าโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของแม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ