ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนเข้าใหม่  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่   ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ และผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้แนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าฝ่ายปกครองได้แนะนำระเบียบวินัยของโรงเรียน ผุ้ช่วยผู้อำนวยการได้แนะนำเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สุขอนามัยภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน