ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 –วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน IP ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูต่างชาติ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข