รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2565

พิมพ์


เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 3 สิงหาคม 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2565 จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์