กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”

พิมพ์


ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมสมโภชพระหฤทัย วันอังคารที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565  และพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่  24   มิถุนายน  2565 ณ อาคารมารีย์สวรรค์