โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 2565

พิมพ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565   ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และเห็นความสำคัญของความปลอดภัย  อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการใช้สัญญาณจราจร  แก่ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการ  เพื่อเป็นจราจรจิตอาสาที่เสียสละในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันที่ใช้การจราจรภายในเขตโรงเรียน ให้ได้รับความปลอดภัย