กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

พิมพ์

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2-3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนาน มีความสุข ในการท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆนอกสถานที่ โดยจัดทัศนศึกษา  ณ “สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

 ระดับปฐมวัยปีที่ 2


ระดับปฐมวัยปีที่ 3