หัวหน้าระดับชั้น

พิมพ์


 

ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1

 ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

 ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูศรีวิไล ถิ่นวงศ์เย็น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
หัวหน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย