หัวหน้าระดับชั้น

พิมพ์


 

ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1

 ครูอรนุช การุญบริรักษ์
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

 ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ครูสำอาง จริรุ่งรุจี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูศรีวิไล ถิ่นวงศ์เย็น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูวรินดา ปัญญาประชุม
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 ครูอาภรณ์ ท้วมลี้
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
   ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
  ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
  ครูวีระยา บุญเมืองแสน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6