กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

พิมพ์

เมื่อที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558  ฝ่ายการศึกคณะภคินีพระหฤทัยฯ ร่วมกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กลุ่ม 18 ได้จัดกิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ภายใต้ชื่อ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”  ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 3) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้อุทิศตนและเสียสละ 4) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 5) เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณครูจำนวน 66 ท่าน ได้แก่ ครูทำงานนาน 25 ปี จำนวน 10 ท่าน, ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ จำนวน 9 ท่าน ครูดีเด่นกลุ่ม 18 จำนวน 14 ท่าน ครูดีศรีพระหฤทัย จำนวน 33 ท่าน

ภาพบรรยากาศเนื่องในวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

*****ขอขอบคุณ...คุณครูทุกท่านที่มาร่วมงาน และทำให้การจัดงานในครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี*****
แล้วพบกันใหม่ในวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ในปี 2559

ด้วยความขอบคุณ
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับรูปภาพครูรับโล่ ในวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คุณครูท่านใดที่ต้องการไฟล์ต้นฉบับที่สามารถนำไปขยายได้ ขอให้คลิกที่ลิงค์ข้างล่าง การเชื่อมโยงจะนำท่านเข้าสู่ Google Drive จากนั้นให้ท่านคลิกเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการ จะปรากฎรูปภาพหลายภาพ ให้คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจนรูปภาพโชว์ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกปุ่มดาวน์โหลด ที่แถบด้านบน คลิกปุ่มสามเหลี่ยมหลัง Save แล้วเลือก Save as จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม Save
ให้รอจนบันทึกไฟล์เสร็จ

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9UclcVZyKA3S2tUOExyUGtTXzA&usp=sharing

 

หมายเหตุ !!!!!
**หากท่านคลิกที่รูปแล้วคลิกเมาส์ขวา และเลือกคำสั่ง Save picture as... หรือ บันทึกรูปภาพเป็น รูปภาพที่ได้จะไม่ละเอียด ไม่สามารถนำไปอัดขยายเป็นภาพใหญ่ได้**